Τι­μώ­ντας τα θύ­μα­τα του ιμπε­ρια­λι­στι­κής θη­ριω­δί­ας των ΗΠΑ, πριν από 73 χρό­νια στη Χι­ρο­σί­μα και το Να­γκα­σά­κι, η ΕΔΥΕΘ καλεί τους ερ­γα­ζό­με­νους, τη νε­ο­λαία, τους φο­ρείς κι όλο το λαό της Θεσ­σα­λο­νί­κης να πά­ρουν μα­ζι­κά μέρος στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση, που ορ­γα­νώ­νει την Πέμ­πτη 9 Αυ­γού­στου – 19:00 στο Αγ. Βε­νι­ζέ­λου.

 

 

Η σχετική ανακοίνωση, που έχει εκδώσει η ΕΔΥΕΘ, αναφέρει:

Εβδο­μή­ντα τρία χρό­νια συ­μπλη­ρώ­νο­νται φέτος από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ια­πω­νί­ας, όταν τα πυ­ρη­νι­κά μα­νι­τά­ρια στις 6 και 9 Αυ­γού­στου του 1945 εξα­φά­νι­σαν από προ­σώ­που Γης χι­λιά­δες αν­θρώ­πους στη Χι­ρο­σί­μα και το Να­γκα­σά­κι. Πραγ­μα­τι­κός τους στό­χος ήταν οι νι­κη­τές στην τι­τά­νια αντι­φα­σι­στι­κή μάχη – οι λαοί, η Σο­βιε­τι­κή Ένωση, το ανερ­χό­με­νο επα­να­στα­τι­κό και ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Ακόμη και σή­με­ρα η ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα προ­σπα­θεί να συ­γκα­λύ­ψει αυ­τούς τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους, με ψέ­μα­τα για δήθεν «στρα­τιω­τι­κή ανα­γκαιό­τη­τα» των πληγ­μά­των, ενώ είναι σε όλους γνω­στό, ότι ο Β΄ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος είχε ου­σια­στι­κά τε­λειώ­σει!

Σή­με­ρα, 73 χρό­νια μετά, δια­νύ­ου­με μια εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη πε­ρί­ο­δο για τον ελ­λη­νι­κό λαό, για όλους τους λαούς όλου του κό­σμου. Οξύ­νο­νται οι εν­δοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί και αντι­θέ­σεις σε όλο τον πλα­νή­τη – στη Μέση Ανα­το­λή, Αφρι­κή, Αν. Με­σό­γειο, Ου­κρα­νία, Βαλ­κά­νια, Περ­σι­κό Κόλπο. Προ­ω­θού­νται οι σχε­δια­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέ­ντρων για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, του πλού­του και των ενερ­γεια­κών πόρων των λαών. Το ΝΑΤΟ, στη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής στη Βαρ­σο­βία το 2016, επι­βε­βαί­ω­σε την θα­νά­σι­μη για τους λαούς απει­λή του για χρήση «πρώ­του πυ­ρη­νι­κού πλήγ­μα­τος». Οι απο­φά­σεις της φε­τι­νής Συ­νό­δου στις Βρυ­ξέλ­λες «κου­μπώ­νουν» με την πα­ρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ, επι­τα­χύ­νουν την υλο­ποί­η­ση των δο­λο­φο­νι­κών τους σχε­δια­σμών με την ενί­σχυ­ση των ΝΑ­ΤΟι­κών δυ­νά­με­ων από τη Βαλ­τι­κή μέχρι τη Μαύρη θά­λασ­σα, στο πλαί­σιο του επι­κίν­δυ­νου αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία και της πε­ρι­κύ­κλω­σής της.

Οι ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ είναι τε­ρά­στιες. Στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας εντεί­νει την αντι­λαϊ­κή της πο­λι­τι­κή. Βα­θαί­νει πα­ρα­πέ­ρα την εμπλο­κή της χώρας μας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πο­λέ­μους, ανα­λαμ­βά­νει επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες. Παί­ζο­ντας το ρόλο του ση­μαιο­φό­ρου για τα συμ­φέ­ρο­ντα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή. Βάζει το λαό μας σε με­γά­λες πε­ρι­πέ­τειες. Η κυ­βέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα υιο­θε­τούν και στη­ρί­ζουν τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή. Επι­βά­λει στο λαό ανέ­χεια και την ίδια στιγ­μή δα­πα­νά τε­ρά­στια ποσά για τα Να­τοϊ­κά επι­θε­τι­κά σχέ­δια. Με­τα­τρέ­πει τη χώρα μας σε ορ­μη­τή­ριο, ανα­βαθ­μί­ζει και πολ­λα­πλα­σιά­ζει το δί­κτυο των Ευ­ρω­α­τλα­ντι­κών Βά­σε­ων και στρα­τη­γεί­ων. Συ­νε­χί­ζει και ανα­βαθ­μί­ζει την επι­κίν­δυ­νη στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κή συ­νερ­γα­σία με το Ισ­ρα­ήλ, την ώρα που το κρά­τος-δο­λο­φό­νος σφα­γιά­ζει κα­θη­με­ρι­νά τον πα­λαι­στι­νια­κό λαό.

Την ίδια στιγ­μή, που δια­θέ­τει τε­ρά­στια ποσά για τις ΝΑ­ΤΟϊ­κές δα­πά­νες στε­ρεί από το λαό μας βα­σι­κά μέσα κι έργα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θω­ρά­κι­σης. Στις συν­θή­κες της «ιμπε­ρια­λι­στι­κής ει­ρή­νης» ο λαός θρή­νη­σε εκα­τόμ­βη νε­κρών στην πρό­σφα­τη φωτιά της Ατ­τι­κής, όπως θρή­νη­σε και πέρση δε­κά­δες νε­κρούς στις πλημ­μύ­ρες της Μάν­δρας. Η ζωή των απλών αν­θρώ­πων δεν αξί­ζεις τί­πο­τε μπρο­στά στα κέρδη της ολι­γαρ­χί­ας του πλού­του, μπρο­στά στα σχέ­δια της «γε­ω­στρα­τη­γι­κής» ανα­βάθ­μι­σης της χώρας, πάντα για το συμ­φέ­ρον της αστι­κής τάξης της χώρας.

Τα όμορ­φα πα­ρα­μύ­θια της κυ­βέρ­νη­σης για δήθεν έξοδο από τα μνη­μό­νια, όμορ­φα καί­γο­νται στις φλό­γες της απάν­θρω­πης πο­λι­τι­κής της, μαζί με τις ζωές δε­κά­δων αν­θρώ­πων.

Πα­λεύ­ου­με και απαι­τού­με:

  • Απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους.
  • Καμιά αλ­λα­γή των συ­νό­ρων και των Συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν.
  • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι ευ­ρω­α­τλα­ντι­κές βά­σεις και Στρα­τη­γεία.
  • Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από τις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξω­τε­ρι­κό.
  • Να κα­ταρ­γη­θούν όλα τα πυ­ρη­νι­κά όπλα. Να απα­γο­ρευ­τούν οι πυ­ρη­νι­κές δο­κι­μές.
  • Όχι στη με­τα­φο­ρά πυ­ρη­νι­κών στον Άραξο ή σε οποια­δή­πο­τε άλλη πε­ριο­χή της Ελ­λά­δας.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ – ΕΕ με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του».
  • Άμεσα μέτρα και μέσα για την αντι­πυ­ρι­κή, αντι­σει­σμι­κή και αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θω­ρά­κι­ση του λαού και της χώρας.

08/08/2018

Το Γρα­φείο Τύπου της ΕΔΥΕΘ

 

 

 

 

 

Πηγή: https://atexnos.gr/αντιιμπεριαλιστική-συγκέντρωση-της/